SOP.ORG.UA - Служба Охорони Природи
 

Дошка ганьби

Промислова екологія  
Повітря
Вода
Відходи
Інше
ISO 14000
Діяльність  
Анонси
Новини
Заяви & Звернення
Запити & Відповіді


Напрями  
Оперативна робота

Хостинг Украина это жилье для веб-сайтов, который обязан являться надежным и доступным. Конкретно в хостинге станут находиться файлы Ваших веб-сайтов, находиться базы данных, к нему станут прикреплены домены
Не работает хостинг = не работают веб-сайты = Вам не получаете доход. Данного достаточно, для того чтобы осознать всю серьезность такого момента, как выбор хостинга для веб-сайта.
Это главное, на то что нужно обратить внимание, осуществляя подбор хостинга. При этом необходимо целесообразно прикидывать, какое количество ресурсов Для вас потребуется, для того чтобы не расходовать лишние средства. Дешевизна услуг (низкие цены) не всегда обозначают невысокое качество услуг. В то же время, высокие цены не всегда считаются оправданными. Как правило большие цены накручивают зажравшиеся лидеры рынка, предоставляя взамен отталкивающие по качеству услуги. И они при этом полагают, что у них самый лучший хостинг сайтов Уверенно выбрать достойный именно под Ваши цели дешевый хостинг сайтов вот Ваша цель. Результаты неправильного подбора хостинга сайтов в Украине никогда не бывают приятными: как минимум Вам понадобиться тратить время и средства на поиск новейшего дома для веб-сайтов, а затем переместить все файлы и БД, заново настроив их в новой панели управления.
Лучшим способом отыскать хороший дешевый хостинг с php Mysql, являются отклики других пользователей. Конкретно советы о подборе хостинга от других людей считаются наилучшим способом найти то, то что Вам необходимо.
Підтримка  
Колеги
Хостінг Україна Хостинг - це дисковий простір на віддаленому сервері, призначений для розміщення веб сайту. Також реєстрація доменів.


“ЗАРЕЄСТРОВАНО”
Львівським обласним
управлінням юстиції
,, “ 2005 р.
Свідоцтво №
В.о начальника
управління юстиції

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Загальними Зборами
ЛОЕГО “Завтра”
(Протокол №1)
від 28 травня 2005р.
Голова Зборів Назаренко О. Е.

“ЗАРЕЄСТРОВАНО”
Львівським обласним
управлінням юстиції
,, “ 2006 р.
Свідоцтво №
Начальник управління юстиції


“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Загальними Зборами
Львівської обласної
екологічної організації
“Служба охорони природи”
(Протокол №2)
від 15 лютого 2006р.
Голова Зборів Бедернічек Т. Ю.
СТАТУТ

Львівської обласної екологічної організації
“ Служба охорони природи ”


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Львівська обласна екологічна організація “ Служба охорони природи ” (далі - Громадська Організація) є місцевою громадською організацією, яка створена на основі єдності інтересів членів Громадської Організації для реалізації мети і завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Громадська Організація здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку.

1.3. Громадська Організація поширює свою діяльність на територію Львівської області.

1.4. Громадська Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про об'єднання громадян", чинним законодавством України і цим Статутом.

1.5. Юридична адреса Громадської Організації: 79000, Україна, м. Львів, вул. Дорошенка, 41.

1.6.1. Повна назва Громадської Організації:
Львівська обласна екологічна організація ”Служба охорони природи”;

1.6.2. Скорочена назва Громадської Організації:
“Cлужба охорони природи ”

1.6.3. З моменту державної реєстрації Громадська Організація має виключне право на використання своєї назви.

1.7. Громадська Організація набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, має самостійний баланс і рахунки в банківських установах (в тому числі валютний рахунок), бланки, печатки, штампи, власну символіку.

1.8. Символіка затверджується Правлінням Громадської Організації та реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.9. Громадська Організація діє на засадах добровільності, колективізму, рівноправності її членів, обов'язковості рішень органів вищого рівня для органів нижчого рівня, самоврядування, відкритості, законності та гласності. Вона вільна у виборі напрямів своєї діяльності згідно із основною метою та завданнями, визначеними цим Статутом.

1.10. Громадська Організація має право:
1) здійснювати будь-яку незаборонену законом діяльність, яка необхідна для вирішення статутних завдань Громадської Організації та не має на меті одержання прибутку;
2) виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
3) представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах, судах, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях;
4) проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
5) отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно, або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, грантів, самостійно вирішувати питання про використання добровільних пожертвувань, грантів, членських та інших внесків, що надходять до Громадської Організації;
6) організовувати збір пожертвувань, грантів і внесків від фізичних та юридичних осіб, міжнародних та іноземних організацій;
7) проводити громадську екологічну експертизу об'єктів господарювання та незалежну оцінку забруднення навколишнього середовища;
8) ідейно, організаційно та матеріально пітримувати інші громадські організації, надавати їм допомогу у створенні;
9) створювати установи та організації;
10) одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
11) вносити пропозиції до органів влади та управління;
12) засновувати свої засоби масової інформації;
13) розповсюджувати інформацію та пропагувати свої ідеї, популяризувати свою назву та символіку, зареєстровану у встановленому чинним законодавством порядку;
14) здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій зі статусом юридичної особи, засновувати підприємства для виконання статутних цілей;
15) співпрацювати із закордонними та міжнародними організаціями, підтримувати професійні стосунки, обмін досвідом та інформацією, обмін делегаціями;
16) користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1 Головною метою діяльності Громадської Організації є задоволення та захист інтересів членів організації, сприяння охороні та захисту навколишнього середовища, створення умов для розвитку екологічної освіти та виховання у навчальних закладах всіх рівнів та форм власності, поширення серед різних верств населення екологічної культури, залучення широких верств населення до вирішення природоохоронних проблем.

2.2 Громадська Організація здійснює свою діяльність за такими напрямками:
1) поширення екологічних знань;
2) екологічна пропаганда;
3) залучення широких верств населення до вирішення природоохоронних проблем, як безпосередньо, так і за допомогою мережі Internet, телефону тощо;
4) запобігання забрудненню довкілля, екологічний моніторинг та незалежна екологічна експертиза;
5) вивчення впливу екологічних чинників на здоров'я людини;
6) сприяння збереженню ландшафтного та біологічного різноманіття;
7) розробка та дослідження екологічних шляхів господарювання (раціональне використання природних ресурсів, енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії, вирішення проблем аграрного сектору та переробки відходів, екологічно чисте виробництво та транспорт);
8) вивчення правових, економічних та соціальних аспектів захисту довкілля;
9) захист окремих ландшафтних систем (екосистем), що є особливо цінними (унікальними) для збереження біорізноманіття;
10) сприяння розвитку природно-заповідного фонду України та світу;
11) створення систем і механізмів екологічної безпеки;
12) науково-інформаційне забезпечення екологічної політики;
13) організація акцій з прибирання окремих територій в населених пунктах (парків, скверів тощо) та оздоровлення річок;
14) організація екологічних походів, маршрутів, фестивалів;
15) підготовка до друку та видавництва матеріалів, що стосуються охорони природи;
16) сприяння розвитку туризму, екотуризму і дитячого туризму.

ЧЛЕНСТВО В ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Членство в Громадській Організації є індивідуальним.

3.2. Членом Громадської Організації має право бути особа, яка досягла 16-річного віку, визнає мету, завдання та Статут Громадської Організації, сприяє їх реалізації та склала присягу, текст якої встановлюється окремим положенням, що затверджується Правлінням.

3.3. Прийом в члени Громадської Організації здійснюється на підставі письмової заяви за рішенням Правління Громадської Організації.

3.4. Прийнятому члену Громадської Організації видається посвідчення члена Громадської Організації, встановленого Правлінням зразка.

3.5. Члени Громадської Організації мають право:
1) брати безпосередню участь у діяльності Громадської Організації відповідно до своїх фахових і громадських інтересів;
2) обирати і бути обраним до керівних органів Громадської Організації;
3) брати участь у наукових, навчальних, методичних та інших заходах, що проводяться Громадською Організацією;
4) отримувати інформацію про діяльність Громадської Організації;
5) бути присутнім на засіданнях керівних органів Громадської Організації з правом дорадчого голосу.

3.6. Члени Громадської Організації зобов'язані:
1) дотримуватись у своїй діяльності вимог Статуту Громадської Організації;
2) виконувати рішення, прийняті керівними органами Громадської Організації, а також старанно виконувати обов'язки, покладені відповідно до розподілу та доручення керівних органів Громадської Організації;
3) сплачувати щомісячні членські внески у розмірі 1 (одна) гривня;
4) утримуватись від діяльності, що може завдати шкоду Громадській Організації;
5) дотримуватись морально-етичних принципів Громадської Організації, не вести діяльності, що їм суперечить.

3.7. Членство може бути припинене у наступних випадках:
1) добровільного виходу з членів Громадської Організації (на підставі поданої заяви);
2) смерті члена Громадської Організації;
3) виключення з членів Громадської Організації у разі:
а) порушення вимог та невиконання обов'язків, передбачених Статутом Громадської Організації;
б) вчинення дій, що компрометують Громадську Організацію чи завдали їй матеріальну або моральну шкоду;
в) несумісності поведінки особи з її статусом члена Громадської Організації;
г) несплати членських внесків протягом 3 (трьох) місяців.

3.8. Фізична особа, яка має особливі заслуги в науці чи в активній громадській діяльності та бере участь у роботі Громадської Організації, може бути іменована почесним членом Громадської Організації,. Рішення про це приймається Загальними Зборами простою більшістю голосів.

3.9. Почесні члени Громадської Організації залучаються до здійснення експертизи проектів і програм, які здійснює або фінансує Громадська Організація, виступають керівниками, кураторами програм та заходів, що здійснюються під егідою Громадської Організації.

3.10. Почесні члени Правління можуть брати участь у засіданнях Правління Громадської Організації з правом дорадчого голосу.

3.11. Виключення з членів Громадської Організації здійснює Правління.

3.12. Рішення про виключення з членів Громадської організації, як і відмова у прийнятті в члени, можуть бути оскаржені Загальним Зборам на їх черговому (позачерговому) засіданні.

ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ

4.1. Вищим керівним органом Громадської Організації є Загальні Збори її членів, які скликаються не рідше, ніж 1 (один) раз на 2 (два) роки. Позачергово Загальні Збори Громадської Організації скликаються з ініціативи Президента, Правління, двох та більше членів Наглядової Ради або не менше, ніж однієї третини від загальної кількості членів Громадської Організації.

4.2. Загальні Збори правомочні, якщо на їх засіданні присутні не менше 2/3 членів Громадської Організації.

4.3. До складу Загальних Зборів входять всі члени Громадської Організації, кожен з яких при вирішенні питань володіє одним голосом.

4.4. До компетенції Загальних Зборів належить:
1) затвердження, внесення змін та доповнень до Статуту;
2) визначення основних напрямків діяльності і розвитку Громадської Організації;
3) визначення структури Громадської Організації;
4) обрання та звільнення з посади Президента, членів Правління та членів Наглядової Ради;
5) заслуховування і затвердження звітів Президента та членів Наглядової Ради;
6) прийняття рішень про реорганізацію чи ліквідацію Громадської Організації;
7) затвердження зразків печаток, емблем, символіки Громадської Організації.
8) реалізація права власності на майно та кошти Громадської організації.

4.5. Рішення на Загальних Зборах приймаються простою більшістю голосів. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту та про реорганізацію чи ліквідацію Громадської Організації приймаються 3/4 голосів.

4.6.1. Президент Громадської Організації обирається терміном на 5 (п'ять) років Загальними Зборами. Президент Громадської Організації у межах своєї компетенції:
1) без доручення діє від імені Громадської Організації;
2) представляє Громадську Організацію у відносинах з державними та громадськими організаціями та установами, іншими юридичними та фізичними особами;
3) здійснює господарське управління майном та коштами Громадської Організації;
4) приймає на роботу та звільняє працівників Громадської Організації, визначає їх посадові обов'язки;
5) керує роботою членів та працівників Громадської Організації;
6) вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю Громадської Організації, що не віднесені до компетенції Загальних Зборів.

4.6.2. Президент Громадської Організації зобов'язаний:
1) скликати Загальні Збори та готувати їх проведення;
2) виконувати рішення Загальних Зборів;
3) звітувати перед Загальними Зборами про діяльність Громадської Організації.

4.6.3. Президент може бути звільнений з посади за рішенням Загальних Зборів до закінчення строку у таких випадках:
1) за власним бажанням;
2) при невиконанні вимог Статуту Громадської Організації;
3) якщо своїми діями він завдав шкоду Громадській Організації.

4.7.1. Вищим керівним органом між Загальними Зборами є Правління Громадської Організації. Правління обирається строком на 3 роки і збирається не рідше ніж 1 (один) раз на 2 (два) місяці. Склад Правління визначається додатковим положенням, яке приймається Загальними Зборами.

4.7.2. Засідання Правління є правомочним за умови присутності не менше половини його членів. Рішення приймається простою більшістю голосів.
Правління Громадської Організації:
1) забезпечує виконання рішень Загальних Зборів;
2) розробляє масові заходи, акції, фестивалі тощо;
3) визначає короткотермінові стратегічні напрями діяльності Громадської Організації;
4) готує проекти для подання;
5) встановлює механізм сплати членських внесків.

4.8. Контролюючим органом Громадської Організації є Наглядова Рада, яка складається із відомих науковців, політиків, громадських діячів. Наглядова Рада не є колегіальним органом. Кожен з її членів контролює діяльність Громадської Організації незалежно від інших.
Член Наглядової Ради має право:
1) отримувати будь-які документи, що стосуються діяльності Громадської Організації;
2) вимагати від посадових осіб Громадської Організації письмових пояснень щодо їх дій;
3) виносити на розгляд Загальних Зборів будь-які питання, що стосуються результатів проведених ним перевірок.
Двоє та більше членів Наглядової Ради можуть вимагати скликання позачергових Загальних Зборів Громадської Організації, у випадку виникнення загрози інтересам Громадської Організації чи її членів, або у разі виявлення зловживань з боку посадових осіб Громадської Організації чи її членів. Діяльність Наглядової Ради регулюється Положенням, яке затверджується Правлінням Громадської Організації. Члени Наглядової Ради можуть брати участь у засіданнях Правління Громадської Організації, інших органів Громадської Організації з правом дорадчого голосу, розглядати пропозиції, скарги та заяви членів Громадської Організації

МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
5.1. Місцеві осередки Громадської Організації створюються у населених пунктах Львівській області при наявності не менш ніж 3 (трьох) членів Громадської Організації.
5.2. Місцеві осередки Громадської Організації у своїй діяльності керуються цим Статутом та Положенням про місцевий осередок Громадської Організації, яке приймається зборами членів місцевого осередку Громадської Організації, затверджується Правлінням Громадської Організації та не повинно суперечити цьому Статуту.
5.3. Загальні збори місцевого осередку Громадської Організації правомочні за умови присутності на них більше половини від загального числа членів осередку.
5.4. Рішення Загальних зборів місцевого осередку Громадської Організації приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на зборах членів осередку..
5.5. На Загальних Зборах Громадської Організації мають право бути присутніми та брати участь всі члени місцевих осередків.
5.6.Місцеві осередки обліковуються Правлінням Громадської Організації і відповідно до чинного законодавства легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування відповідному легалізуючому органу.
МАЙНО ТА КОШТИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
6.1. У власності Громадської Організації можуть бути споруди, приміщення, земельні ділянки інвентар, засоби зв'язку, оргтехніка, обладнання, транспортні засоби, кошти, цінні папери та інше майно, що є необхідними для виконання статутної діяльності.

6.2. Громадська Організація має право здійснювати відносно майна та коштів, що знаходяться у її власності, будь-які угоди, що не суперечать її статутним цілям та чинному законодавству.

6.3. Майно Громадської Організації формується за рахунок:
1) передачі коштів та іншого майна засновниками, членами або державою;
2) членських внесків членів Громадської Організації;
3) грантів українських, зарубіжних підприємств, установ та організацій та фізичних осіб;
4) пожертвувань та благочинних відрахувань громадян, підприємств, установ та організацій;
5) спонсорських внесків юридичних та фізичних осіб;
6) майна та коштів, набутих внаслідок господарської та іншої комерційної діяльності, створених Громадською Організацією установ, організацій, заснованих підприємств;

6.4. Кошти Громадської Організації асигнуються на виконання статутних завдань, утримання штатного апарату, закупівлю обладнання та інвентарю, іншого майна та майнових прав, нематеріальних та інших активів для забезпечення статутної діяльності Громадської Організації.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Організація може мати міжнародні зв'язки у порядку, передбаченому чинним законодавством України, і може вступати в міжнародні громадські організації, утворювати міжнародні спілки, підтримувати прямі міжнародні контакти, укладати відповідні угоди, а також брати участь у міжнародних заходах, цілі яких не суперечать інтересам України та її міжнародно-правовим зобов'язанням.

7.2. Громадська Організація може проводити міжнародні семінари, конференції, виставки, конкурси тощо.

ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Припинення діяльності Громадської Організації здійснюється шляхом її ліквідації або реорганізації.

8.2. Питання, пов'язані з реорганізацією Громадської Організації, вирішуються Загальними Зборами, якщо за це проголосувало не менш, ніж 3/4 делегатів (їх представників), присутніх на засіданні Загальних Зборів Громадської Організації. При реорганізації Громадської Організації відбувається перехід прав та обов'язків, що належать Громадській Організації, її правонаступникам.

8.3. Громадська Організація може бути ліквідована за рішенням, прийнятим Загальними Зборами 3/4 голосів або за рішенням суду. Ліквідація Громадської Організації здійснюється ліквідаційною комісією, що призначається органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

8.4. Майно та кошти Громадської Організації, що залишились після припинення діяльності, використовуються для виконання статутних цілей або передається подібним неприбутковим організаціям, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в дохід держави.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

9.1. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються і затверджуються Загальними Зборами.

9.2. Зміни і доповнення до Статуту оформляються у письмовій формі, і щодо них повідомляється реєструючий орган відповідно до вимог чинного законодавства.Сохранить в:
Copyright © 2005-20016 Служба Охорони Природи. Копіювання заохочується з посиланням на SOP.ORG.UA